Topic outline

 • General

 • Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

  Modulinės profesinio mokymo programos tikslai ir uždaviniai

  Mokymosi formos ir metodai, mokymosi pasiekimų įvertinimo kriterijai, mokymosi įgūdžių demonstravimo formos (metodai)

  Individualus mokymosi planas


 • Turimų gebėjimų, įgytų savaiminiu ar neformaliuoju būdu, vertinimas

  Savaiminiu ir (arba) neformaliuoju būdu įgytų gebėjimų įsivertinimas

  Savaiminiu ir (arba) neformaliuoju būdu įgytų kompiuterinio projektavimo operatoriaus kvalifikacijai būdingų gebėjimų demonstravimas.

  Individualus mokymosi planas